ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ
ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแ้ท้จริง 
ค้นหาความหมาย สำนวน ภาษาอังกฤษ
     
ระบุ idioms ที่ต้องการค้นหา      
*** วิธีการค้นหา ความหมายสำนวนภาษาอังกฤษ ให้ระบุ บางส่วน ของสำนวน ลงในช่องว่าง แล้ว คลิก Search ***

ระบบสืบค้น ปัจจุบัน บรรจุสำนวน เท่ากับ 300 คำ
และจะปรับปรุง เป็น 500 คำ ประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2548   
   Copyright 2004 © kengpasa.com All Right Reserved.